Regulamin sklepu internetowego:  TimeForDetox.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawarcia i wykonania umowy oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

 Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.TimeForDetox.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku informacji w każdej chwili.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz naszymi  Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu.

Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień, w stosunku do  każdego ze złożonych już zamówień. Klienta obowiązuje wersja regulaminu dostępna na stronie w chwili składania zamówienia, w związku z czym ważnym jest wyraźne zapoznanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych osobowych, każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

 

1 Słownik pojęć

 1. Firma– Sprzedaż towarów na tym portalu realizuje pod nazwą 3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-605) przy pl. Orląt Lwowskich 20D, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846.
 2. Sprzedawca termin jednoznaczny z Firmą.
 3. Sklep internetowy serwis internetowy należący do sprzedawcy znajdujący się pod domeną: https://timefordetox.pl/
 4. Klient osoba fizyczna, która ukończyła 18. roku życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. KonsumentKlient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Firmą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. Użytkownikosoba korzystająca z witryny Sklepu Internetowego.
 7. Towarrzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym. Towarem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również wyjazd na obóz TimeForDetox Camp.
 8. Rejestracjajednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienieoświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w witrynie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia oraz specyfikacje takie jak sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, które stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Regulaminniniejszy regulamin, również jako wzór umowy.

 

2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego Towaru oraz złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie:
 2. urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
 3. przeglądarki internetowej pozwalającej na dostęp do witryny strony, w celu jej pobierania i wyświetlania,
 4. aktywnego konta poczty elektronicznej ( e- mail) .
 5. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@timefordetox.pl
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nr tel.: kontakt@timefordetox.pl, 605-420-277.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:
 8. używania wyłącznie w celu przeglądania dostępnych na nim artykułów, a także składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 9. nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), Sprzedawca postara się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych. W razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do  anulacji  zamówienia i niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
 10. Podania swego adresu e-mail oraz adresu do korespondencji. Jeżeli Użytkownik nie poda wszelkich wymaganych informacji, możliwość dokonania zamówienia będzie zablokowana.
 11. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

                               

3 Dostępność usług

 1. Artykuły prezentowane w Sklepie Internetowym mogą zostać dostarczone, bez dodatkowych opłat, wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłka poza granice kraju, jest możliwa, jednakże tylko na  terenie Unii Europejskiej, co wymaga wcześniejszego kontaktu mailowego w celu ustalenia kosztów dostawy.
 2. Jeżeli jednak zakupionym artykułem jest „ e- book – elektroniczna forma książki”, powyższe zasady dostępności usług nie mają zastosowania.
 3. Jeżeli jednak Użytkownik dokonuje zakupu „wyjazdu na obóz” – zasady dotyczące §3 również nie znajdują

 

4 Zakupy 

 1. Zakupy w Sklepie Internetowym możliwe są tylko jako Gość.
 2. W celu skorzystania z możliwości złożenia zamówienia jako Gość, Klient zostanie poproszony o podanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link załączony, w  wysłanym na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia, w Potwierdzeniu zamówienia.

 

5 Zakupy wyjazdu na TimeForDetox Camp 

 1. Niniejszy Regulamin w stosunku do rezerwacji i zakupu miejsca na Obozie TimeForDetox Camp znajduje zastosowanie w części pokrywającej się z Regulaminem zawartym w pkt 2.
 2. Odnośnie zakupu miejsca na Obozie TimeForDetox Camp zastosowanie ma również Regulamin wyjazdu na TimeForDetox Camp, dostępny pod linkiem: https://timefordetox.pl/wp-content/uploads/2019/11/regulamin-wyjazdu-time-for-detox.pdf

 

6 Zamówienie 

 1. Klient może dokonać zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez dokonanie zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi przejść przez całą procedurę zakupu online, tj. wybrane przez siebie produkty dodać do koszyka, a następnie klikając przycisk „Przejdź do kasy” przejść do procedury uzupełniania danych do wysyłki oraz do płatności.
 3. W formularzu zamówienia niezbędnymi danymi są:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres Klienta,
  3. numer telefonu
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. W trakcie procedury zakupu, jednak przed finalizacją zamówienia, Użytkownik może poprzez skorzystanie z przycisku „Zaktualizuj koszyk”, zmienić szczegóły zamówienia.
 6. Jeżeli, już po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej lub numeru telefonu: kontakt@timefordetox.pl, 605-420-277.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na jego adres mailowy, podany w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia jako „ Otrzymanie zamówienia”.
 8. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej „ Otrzymanie zamówienia” nie stanowi jeszcze akceptacji zamówienia, jest ona jedynie potwierdzeniem, że zamówienie zostało złożone.
 9. Następnie po sprawdzeniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia oraz dostępności zamówionego towaru, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość „ Potwierdzenie zamówienia i przystąpienie do jego realizacji”, wraz z tą wiadomością Klient otrzyma załączoną treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór umowy.
 10. Z chwilą otrzymania ww. wiadomości elektronicznej przez Klienta od Sprzedawcy z potwierdzeniem zamówienia i przystąpienia do jego realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

7 Ceny 

 1. Ceny przedstawiane w sklepie internetowym, mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.
 2. Zmiany cen prezentowanych w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.
 3. Ceny towarów prezentowane na Stronie Internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług ( VAT ).
 4. Ceny przedstawione na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru (kosztów przesyłki ).
 5. Koszty dostarczenia przesyłki są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia i są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.
 6. Tym samym całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 7. Użytkownik otrzymuje fakturę VAT lub paragon dołączony do przesyłki.

 

8 Płatność 

 1. Użytkownik może zrealizować płatność za pośrednictwem platformy „Przelewy24”, jak i również przy użyciu standardowego przelewu na konto.
 2. Brak potwierdzenia płatności stanowi przesłankę negatywną do procedowania dalszych kroków czynionych przez Sprzedawcę, czego skutkiem jest anulacja zamówienia i brak zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

9 Dostawa

 1. Zasady znajdujące się w §8 nie mają zastosowania do zakupionych „wyjazdów na TimeForDetox Camp”.
 2. Towar jest dostarczany zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki, we wskazanym w nim terminem lub  jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym w Sklepie Internetowym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 3. Jeżeli, z powodu nadzwyczajnych okoliczności, spodziewane jest opóźnienie w dostarczeniu towaru nastąpi kontakt z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego nowego terminu dostarczenia towaru, ma możliwość odstąpienia od Umowy.
 5. W takim przypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone (niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o Odstąpieniu przez Użytkownika od umowy.)
 6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.
 7. Z chwilą dostarczenia towaru ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem produktu przechodzi na Użytkownika.
 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z art. 545§ 2 Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca w ramach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zaznacza, iż nie realizuje dostaw na adres skrzynki pocztowej, jak i również do domów studenckich czy hoteli.
 11. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

 

10 Dostawa E-book’ów 

 1. Towar ( e- book ) jest dostarczany w terminie podanym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej przy dokonywaniu przez Użytkownika zamówienia.
 2. E- book jest przesyłany Kupującemu w formacie PDF na podany przez niego adres poczty elektronicznej przy składaniu zamówienia lub udostępniany Kupującemu na stronie Sprzedawcy.

 

11 Niemożność realizacji dostawy 

W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia z winy Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, a tym samym odstąpienia od Umowy, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy z winy Klienta, zawartej wcześniej przez strony.

 

12 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy 

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić Sprzedawcę przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@timefordetox.pl o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia.
 3. Użytkownik może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy dostępnego pod adresem: https://timefordetox.pl/wp-content/uploads/2019/11/wzor-odstapienia-od-umowy-3sfg.doc, lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
  1. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
  2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia , ze względów higienicznych lub otwarcie opakowania uniemożliwia sprzedaż tego towaru, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki ( towaru ), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.
 9. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
 10. W przypadkach innych niż samodzielne doręczenie towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 11. Produkt powinien być umieszczony w tym samym opakowaniu, w którym został przysłany ( zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem ).
 12. Jednakże, brak powyższych przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia.
 13. Konsument zawsze będzie odpowiedzialny za rzeczywistą zawartość przesyłki.

Z tego powodu Firma ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zwrócony produkt był zamówiony wcześniej na stronie www.TimeForDetoxCamp.pl

W innych przypadkach, tj. gdy przesyłka zawiera błędny produkt lub produkt nie jest uprzednio zamówionym produktem Firmy, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z potencjalną wysyłką takiego produktu do Konsumenta.

 1. Powyższa klauzula nie ma wpływu na zagwarantowane ustawowo Konsumentowi prawa.

 

13 Utrata prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu E-book’a 

 1. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli otrzyma towar ( e- book) przed upływem terminu do odstąpienia.
 2. Dany §12 nie narusza prawa Konsumenta do odstąpienia umowy jeszcze przed realizacją umowy sprzedaży przez Sprzedającego, tj. przed dostarczeniem przez Sprzedawcę towaru.
 3. W momencie odebrania przez Kupującego e- book’a za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pobrania go na stronie internetowej sprzedawcy, jego zwrot jest fizycznie niemożliwy.
 4. Podstawę do takiego sformułowania powyższej zasady stanowi Art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 5. Kupujący przed dokonaniem zamówienia wyraża zgodę za pośrednictwem strony internetowej na zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy zakupu danego towaru, a tym samym oświadcza, iż został należycie poinformowany o utracie danego uprawnienia.

 

14 Reklamacja Produktu

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres: 3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, Wrocław 53-605, bądź też mailowo na adres: kontakt@timefordetox.pl
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

15 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

Dostępna pod adresem: https://timefordetox.pl/polityka-prywatnosci/